Sinhá Moca tartalma

SINHÁ MOCA – A kisasszony c. sorozat tartalma:

1.
José bácsit, Aruruna bárójának rabszolgáját, kegyetlenül megbüntetik, miután túl sokat szónokol a szabadságról. A Kisasszony és gyerekkori barátja, Rafael, iszonyodva nézik végig a fenyítést. A rabszolga elárulja Rafaelnek, hogy csupán testvéri szeretettel viseltessen a Kisasszony iránt. 13 év után Dr. Fontes fia, Rodolfo, hazaindul Ararunába és a vonaton megismerkedik a Kisasszonnyal…

2.
A Kisasszony a rabszolga felszabaditási mozgalmakhoz való viszonyáról faggatja Rodolfót, de a fiatalember kitér az egyenes válasz elõl. Miután a báró tudomást szerez arról, hogy három rabszolgája megszökött, éktelen haragra gerjed. Manoel Teixeira felesége értesíti leányát, a fátylas Anát Rodolfo érkezésérõl…

3.
Rodolfo meglátogatja a bárót és megpróbál a kegyeibe férkõzni. Miután Ferreira megtudja, hogy lánya utasította a felügyelõt, hogy szabadítsa ki a büntetés alatt lévõ rabszolgát, megtiltja a Kisasszonynak, hogy bármikor is beavatkozzon a birtok ügyeibe. Idõközben elfogják a három szökevény rabszolgát…

4.
Dr. Rodolfónak bemutatják a fátylas Anát, mint leendõ feleségét. Couthino látogatást tesz a bárónál és tájékoztatja arról, hogy elfogták a szökevény rabszolgákat. Arról is informálja, hogy a városban titkos rabszolgaság ellenes gyûléseket tartanak. A Kisasszony elképedve nézi, milyen embertelen körülmények között hurcolják vissza a birtokra a három elfogott rabszolgát…

5.
A báró dühös a lányára, amiért kiáll a rabszolgák mellett, ezért a Kisasszony titokban látogatja és segíti õket. Ferreira meglátogatja az idõsebb Fontest és tudni szeretné, milyen összejövetelek vannak a városban. Ezen kívül megemlíti neki, hogy szívesen hozzáadná a lányát Rodolfóhoz…

6.
Rodolfo megkéri édesapját, hogy tekintse semmisnek a fátylas Anával kötendõ házassággal kapcsolatos megállapodást. Fontes doktor közli fiával, hogy Ferreira szeretné hozzáadni a lányát. A báró birtokán tett látogatás során Rodolfo érzi, hogy a Kisasszony valamilyen okból kerüli õt. A nyomdatulajdonos Augusto cikkeket terjeszt a rabszolga felszabadításról, miközben megjelenik egy bizonyos Dimas…

7.
Manoel Teixeira értetlenül fogadja, hogy Ricardo, dr. Fontes fia Rodolfo helyébe akar lépni Anával kötendõ házasságában. José atya Dimas-ban ráismer Rafaelre. Araruna bárója megosztja Coutinhóval abbéli örömét, hogy a városban megszûntek a titkos rabszolgaság ellenes összejövetelek…

8.
A Kisasszony gyerekkori élményeirõl beszél Rodolfónak, aki szájon csókolja a lányt. Juliana, Augusto úr unokája és Dimas között mind szorosabb érzelmi szálak szövõdnek. Fulgencio, aki immár mindkét szemére vak, kéri Bentinhót, hívja oda a Kisasszonyt. Mikor visszatérnek, ott találják Brunót, a munkafelügyelõt, amint éppen a szerencsétlen rabszolgát bántalmazza…

9.
Dimas átad a rendõrfõnöknek egy papírt,mely igazolja, hogy õ felszabadított rabszolga. Ricardo beleszeret a titokzatos fátylas Anába, bár még sosem látta az arcát. Rodolfo meggyõzi a bárót arról, hogy neki is jobb, ha Dimast szabadon engedi. Immár az ismét szabad Dimas úgy dönt, újabb vezércikket ír…

10.
Augusto közli Dimasszal, hogy Araruna bárót támadó cikkét nem publikálhatja. A bárót továbbra sem hagyja nyugodni az a tény, hogy Coutinho felszabadította rabszolgáit. José, Coutinho fia maga hirdeti ki apja rabszolgái elõtt, hogy immáron szabad emberek. Rodolfo többé nem képes eltitkolni a Kisasszony elõtt, hogy õ valójában a rabszolga felszabadítás híve…

11.
Honorio, Adelaide-ot, az egyik fekete rabszolgalányt zaklatja. Mario és társai felkeresik dr. Fontest és segítségét kérik egy rabszolga felszabadító egylet létrehozásában. José atya megpróbál segíteni a fátylas Anának, arra kérve édesanyját, változtassa meg esküjét…

12.
Egy ismeretlen álarcos behatol a rendõrségre és kiszabadítja az ott fogvatartott két rabszolgát. Egyesek Dimas-ra gyanakszanak, lévén õ is felszabadított rabszolga. Az álarcos a parókián helyezi el a rabszolgákat, nem kevés fejtörést okozva ezzel José atyának. Adelaide továbbra is Honorio zaklatásának van kitéve. A Kisasszony látja ezt és kéri apját, hadd vehesse magához a lányt, mint társalkodónõ…

13.
Juliana és Dimas között érzelmi szálak szövõdnek. A Kisasszony álarcos lovag iránti érdeklõdése féltékennyé teszi Rodolfót. A báró azt gyanítja, hogy az álarcos José, Coutinho fia. A báró vasárnapi ebédre hívja Fontesékat abból a célból, hogy megbeszéljék a gyerekeik között kötendõ házasság részleteit.

14.
Ricardo egyik álmában megcsókolja a fátylas Anát, aki azonban fátylát fellebbentve a báróné arcát viseli. Mário az éj leple alatt egy szekéren kicsempészi a városból a szökött rabszolgákat. A visszaúton találkozik a kapitánnyal, akinek azt mondja, hogy szerelmi ügyben járt arrafelé. José atya felmenti Ninát a fogadalma alól, így a lány leveheti a fátylat.

15.
A szökevény rabszolgák összefutnak Bentinhóval és ekkor kiderül, hogy eddig körbe-körbe jártak. Benthino elviszi õket a szolgaszállásra és elbújtatja mindkettõjüket. A báró vasra vereti Bentinhót mindaddig, amíg a rabszolgák elõ nem kerülnek.

16.
Ricardo névtelen szerelmes levelet ír Anának. A levél rendkívüli szenvedélyt ébreszt a lányban. A rabszolgavadász mind erõszakosabb eszközökkel próbálja kiszedni Benthinóból, mi az igazság a két szökött rabszolgával kapcsolatban. A helyi földbirtokosok szemrehányást tesznek Augustónak, amiért egyre erõsödik a városban a rabszolgaságellenes mozgalom.

17.
A Kisasszony megtudja, hogy Rodolfo a rabszolgavadásznak azt ajánlotta, hogy kutassa át a házat. Rettenetesen megharagszik võlegényére és kijelenti, többé hallani
sem akar róla. Rodolfo a Báró ajándékaként választ magának egy rabszolgát a szolgaszálláson. A választás Bentinhóra esik, így megmentve a fiút a további büntetéstõl.

18.
Augusto megérkezése véget vet Dimas Julianának tett szerelmi vallomásának. Augusto szemrehányása miatt Dimas úgy dönt, hogy már másnap elhagyja fõnöke házát. Az álarcos lovag hajnalban behatol a Báró birtokára és kimenti onnan a két szökött rabszolgát, miközben rózsát dob a Kisasszony ablakába

19.
A Kisasszony szerelmes lesz a titokzatos álarcos lovasba. Mario Vila és Renato vonattal a fõvárosba utaznak és magukkal viszik a civil öltözékbe bujtatott rabszolgákat is. Dimas továbbra is az újságnál dolgozik, bár szállása máshol van. Araruna bárójának jelentik az emberei, hogy Honorirót holtan találták az ültetvényen.

20.
Rodolfo megtudja, hogy a Kisasszony azért fordult el tõle, mert visszaélt bizalmával. Justinio megvallja testvérének, hogy Honoriót azért ölte meg, hogy megvédje Adelaide becsületét. A holttest eltüntetése mélyen felháborítja a hatóságokat. A Báró arra kéri Rodolfót, beszélje meg mielõbb a Kisasszonnyal a kettejük között támadt nézeteltérést.

21.
Juliana feltárja nagyapja elõtt, attól tart, hogy Dimas elhagyja az újságot. Ebbõl Augusto úr rájön, hogy unokája szerelmes. Megkeresi Dimas-t és õszinte beszélgetés során rábírja arra, hogy változtassa meg elhatározását és maradjon. Dimas-nak az újságban megjelent cikkei nyomán egyre nõ a gyanú, hogy õ az Álarcos Lovas…

22.
Ricardo elmondja a fátylas Ana édesapjának, hogy Rodolfo és a Kisasszony házasságából nem lesz semmi. Antreo rendõrfõnök ragaszkodik ahhoz, hogy Dimas felszabadító levelét megvizsgálhassa. A jelenlévõ Augusto úr ezen felháborodva azzal fenyegeti meg Anterót, hogy újságban világ elé tárja a birtokon végbemenõ embertelenségeket. Dimas felfedi Augustónak, hogy az õ igazi neve Rafael és Maria Das Dores nevû rabszolganõ és a Báró kapcsolatából született…

23.
Rodolfo tanácsait követve Bantinhónak sikerült kapcsolatba lépnie apjával és közölni vele szökési tervét. José atya végre ráveszi Ninát arra, hogy egy ünnepség keretében Ana a nyilvánosság elõtt levehesse a fátylát. Justino elpanaszolja Fulgenciónak, hogy amióta Adelaide bekerült a házba, egyre jobban eltávolodik tõle.

24.
Couthino megpróbálja felkelteni a Kisasszony érdeklõdését a fia iránt, de a lány érzéketlen marad José doktor iránt. A szervezõdõ bál sokat ront Rodolfo jó hírén. Dimas-szal összebarátkozott Rodolfo megvallja az igazat: õ az Álarcos Lovas. A Bárót szerfelett nyugtalanítják az országszerte terjedõ rabszolga-felszabaditó mozgalmak.

25.
A Báró ellátogat Fontesék otthonába, hogy hangot adjon csalódásának és elégedetlenségének, mivel úgy értékeli, hogy Rodolfo felrúgta a megállapodást. Az Ararunai Báró a felszabadító mozgalmak elleni intrikus fellépésére kívánja buzdítani birtokos társait. Vérdíjat tûznek ki az Álarcos Lovas fejére, mivel a földbirtokosok félre akarják õt állítani, nehogy a rabszolga-felszabadítás hõsévé váljon.

26.
Adelaide kérésére a báró elengedi Justino büntetésének hátralevõ részét. Candidában férjének e hirtelen kegyessége kétségeket ébreszt. Mario, Vila és Nino jelentkeznek Dimas-nál, hogy a keleti birtok rabszolgáinak kiszabadításában segédkezzenek. A hatóságok Dimas iránti érdeklõdése felkelti a Kisasszony kíváncsiságát a fiatalember iránt. Úgy gondolja, hogy õ a titokzatos Álarcos Lovas…

27.
A keleti birtok rabszolgái mind megszöktek, a munkafelügyelõt összeverték, de annyit még el tudott mondani, hogy az Álarcos Lovas járt ott. A hír bombaként robban Ararunában. A Kisasszony egyre jobban szeretné megtudni ki a titokzatos lovas…

28.
Rodolfo elmagyarázza Benhitónak, miért lenne korai felfedni a Kisasszony elõtt, hogy õ a titokzatos Álarcos Lovas. Késõbb üzenetet küld a Kisasszonynak, melyben arról értesíti, hogy részt vesz majd a fátylas Ana bálján, sõt még táncolni is fog vele. Candida furcsállja a lánya érdeklõdését a bál iránt. Mederiess úr, a keleti birtok ura szolgái szökése feletti elkeseredésében, öngyilkosságot követ el…

29.
A bál megkezdõdik, Adelaide jelenléte sokak figyelmét felkelteni. Dimas pedig rejtélyes hatást gyakorol a Kisasszonyra. Ana a nyilvánosság elõtt elsõ alkalommal veszi le a fátylát és szépségével mindenkit elbûvöl. Augusto úr kicsit kapatosan arra kéri Dimas-t, mondjon el egy verset a vendéglátók tiszteletére. A vers illetve szavainak ereje mélységes megbotránkozást vált ki a jelenlevõ konzervatív vendégekbõl…

30.
A Kisasszony mámoros örömet érez afelett, hogy Dimas-ban ráismert Rafaelre, gyerekkori barátjára. Rodolfót zavarba hozza és féltékennyé teszi a Kisasszony Dimas iránti vonzalma. Ana nagyon boldog, hogy ilyen szép sikert aratott a bálban s úgy dönt, fellázad anyja szigora ellen és megpróbál úgy élni, mint minden más fiatal. A Báró úgy dönt, bezáratja Augusto újságát és Dimas-szal együtt számûzi õket a városból…

31.
Manoel Teixeriát nyugtalanítja lányának, Anának frissen szerzett szabadsága. Martinho urat rabul ejti Adelaide szépsége, s ezért meg akarja venni õt. Felajánl érte öt rabszolgát. A báró a döntés jogát lányára bízza. A Kisasszony hosszas gondolkodás után egy feltétellel fogadja el az ajánlatot.

32.
Az Álarcos Lovas újabb rózsát juttat el a Kisasszonyhoz. Fontes doktor rájön Rodolfo titkára. Ana rábírja apját, hogy üzletében munkát vállalhasson. Martinho úr ellátogat a báróékhoz, hogy magával vigye Adelaidot. Ekkor közli vele a Kisasszony, hogy milyen feltételt támasztott.

33.
A Kisasszony nagyon boldog, hogy találkozik Dimas-szal. Rodolfót féltékennyé teszi szerelme és Dimas összeölelkezésének látványa. Augusto Fontes doktor segítségét kéri, hogy ne lakoltassák ki. Dimas felajánlja, hogy Augusto úr nevében megveszi a házat. A Kisasszony biztos abban, hogy Dimas az Álarcos Lovas.

34.
José, Coutinho fia megvallja apjának, hogy szerelmes Adelaidéba, a rabszolgalányba. A báró úgy dönt, hogy békében hagyja Augustóékat. Közli ezt a döntését Dimas-szal is, aki hálából vezérelve bocsánatot kér a bárótól a bálon történtek miatt. A báró elfogadja a bocsánatkérést, azonban Dimas szemei továbbra sem hagyják nyugodni.

35.
Fontes doktor azt ajánlja a földbirtokosoknak, hogy Ararunában is indítsanak útjára egy republikánus, köztársaság párti mozgalmat. Ricardo továbbra is Ana nyomában jár. Rodolfo elmondja Dimas-nak, hogy nincs többé Álarcos Lovas. A báró kifejti nézeteit a fekete munkáskéz fontosságát illetõen.

36.
A báróból és feleségébõl mély felháborodást vált ki annak híre, hogy Fontesék republikánusok. A báró úgy dönt, személyesen jelenik meg a köztársaság pártiak titkos összejövetelén, hogy leleplezhesse az árulókat. Amikor a báró a rendõrfõnök társaságában belép Fontesék otthonába, nem találnak senkit. Dimas úgy dönt, hogy õ játssza tovább az Álarcos Lovas szerepét…

37.
A Kisasszony megtudja, hogy Juliana Dimas menyasszonya és úgy érzi, álma összeomlott. Közben Rodolfo attól szenved, hogy Dimas mint Álarcos Lovas látogatást tesz a Kisasszonynál. A Báró szolgaszállását csupán a Kisasszony iránti tiszteletbõl nem támadják meg, míg Martinho úr rabszolgáit kiengedték. Adelaide titokban találkozik José doktorral. Bruno kihallgatja a rabszolgák szökési tervét és közbelép…

38.
A Kisasszony bezáratja magát a rabszolgaszálláson, hogy ápolni tudja Justinót. Apja úgy dönt, hogy nem engedi ki lányát, amíg észhez nem tér. Éjjel a Báró majdnem enged a kísértésnek, melyet Adelaide gyakorol rá, de a Dada megmenti a helyzetet. Fontes és Rodolfo úgy döntenek,hogy többé nem törõdnek a Báróval…

39.
A földbirtokosokat rémületbe ejti a rendelkezés, hogy többé egy rabszolgát sem szabadíthatnak fel. Attól félnek, hogy az õ birtokuk is támadásnak lehet kitéve. A Báró fogadja Fonteséket és elmondja, hogy azt szeretné, ha Rodolfo és a lánya mielõbb összeházasodnának. Rodolfo elmegy a Kisasszonyért…

40.
Rodolfo megkönnyebbül, hogy a Bárónak végre az õ és családja igazi arcát mutatta. A Báró felháborodottan közli vele, hogy a Fontes családot tönkre fogja tenni. Rodolfo arra kéri rabszolgaellenes barátait, egyesüljenek, hogy megmutathassák, hogy a Báró zsarnoksága véget ért. José szerelmet vall Adelaidnak, míg a Kisasszony találkozik Rafaellel…

41.
A Kisasszonyka elkeseredik azon, hogy mint azt Dimas-tól megtudja, kettejük között áthághatatlan akadály feszül. Míg õ kesereg, Adalaide José udvarlásának mámoros örömében úszik. A báró közli a Kisasszonnyal, hogy Coutinho fiához, Joséhoz szándékozik õt nõül adni. A Kisasszonyka megnyugtatja Adalaide-ot. Dimas csillapítani próbálja Juliana féltékenységét. Ricardo bátorságot nyújt és megkéri Fátylas Ana kezét.

42.
A Kisasszony felajánlja Josénak, hogy amennyiben õ hozzásegíti ahhoz, hogy Dimas-szal találkozni tudjon, úgy õ is segít majd neki, hogy Adalaide-ot láthassa. Kettejük házasságának híre terjed a városban, amiért Rodolfónak fogytán az életkedve is. José teljesíti ígéretét és Dimas-t titokban a birtokra csempészi,hogy ott találkozhasson a Kisasszonnyal.

43.
Dimas szemrehányást teszt Sebastiaónak, miután rajtakapta, hogy a Kisasszony után
nyomoz. A dolgot azonban tisztázzák egymás között, sõt Sebastiao segítséget is ígér Dimas-nak. Dimas és Rodolfo kissé feszült párbeszédet folytat a rabszolgák kiszabadításáról és a Kisasszonyról.

44.
A báró durván elzavarja a lányát a szülõi háztól, sõt kitagadással is fenyegeti. Az anyját rendkívül megkeseríti férje bánásmódja. Juliana arra kéri nagyapját, hogy fogadják be a Kisasszonyt. Augusto úr nagy örömmel fogadja unokája javaslatát. Justino elhatározza, hogy megöli Brunót, a kegyetlen munkafelügyelõt. Candida közli a báróval, mindaddig nem hajlandó vele egy hálószobában aludni, míg a Kisasszony vissza nem tér a szülõi házba.

45.
A báró és Bruno arról faggatják Justiniót és Fulgenciót, látták-e és mikor azt a bizonyos Rafaelt. A báró szerint Dimas egyenlõ Rafalellel és a felszabadító levele pedig hamis. Rodolfo meglátogatja a Kisasszonyt Augustóéknál, hogy részvétét fejezze ki apja cselekedetei miatt. A Kisasszony azonban elhárítja a részvétet.

46.
A báró felkeresi a rendõrfõnököt, hogy keresse meg és tartóztassa le Dimas-t. A rendõrfõnök visszautasítja a bárót, aki felszólítja õt, hogy mondjon le tisztségérõl. Ezt követõen ideiglenesen megbízza a Kapitányt a rendõrfõnöki teendõk ellátására. A leváltott rendõrfelügyelõ részegen kijelenti, õ mindig is rabszolgaellenes republikánus volt. A báró rájön, hogy Dimas nem más, mint Rafael.

47.
Rafael barátai azon gondolkodnak, hogyan szabadítsák ki õt a báró fogságából. A
báró utasítja Brunót, bilincselje meg Rafaelt. A Kisasszony elmondja Rodolfónak, olykor olyan megérzése volt, hogy õt szereti és nem Rafaelt. Rodolfo megfogadja a Kisasszonynak, hogy mindenáron kiszabadítja Rafaelt.

48.
afael okítja a négereket a rabszolgalázadásra. Elmondja nekik, nagyon sok félvér található az egyes birtokokon, mert a birtokosok nem tudtak ellenállni a szép rabszolganõknek és azt is elmondja nekik, hogy õ a báró gyermeke. Candida asszony lebeszéli az elkeseredett Adelaidot arról, hogy visszamenjen a rabszolgaszállásra.

49.
Rafael arról faggatja Justinót, õ ölte-e meg Honoriót. A fiatalember bevallja szörnyû tettét, amelyet azzal magyaráz, hogy Honorio állandóan zaklatta szerelmét, Adelaidot. Justinio azzal vádolja Rafaelt, hogy tulajdonképpen nem is rabszolga és nem José bácsi dédunokája. És egyébként is fehér ember és nem néger. Sebastiaót a báró becsapásának vádjával Bruno kikötteti a rabszolgaszálláson.

50.
Sebastio és Fulgencio a szökést fontolgatják. Rodolfo arról tájékoztatja az új rendõrfõnököt, hogy miután semmilyen jogi végzettséggel nem rendelkezik, egyetlen intézkedése sem érvényes és alkalmatlan erre a feladatra. Adelaide panaszkodik Josénak, hogy a Báró üldözi szerelmével. Erre a fiatalember közli vele, hogy feleségül fogja venni és elviszi a birtokról.

51.
A báró azzal fenyegeti Rafaelt, hogy bármikor megölheti vagy visszaadhatja eredeti tulajdonosának. Dr. Fontes bírói végzést ad át a rendõrfõnöknek, mely arról rendelkezik, hogy leváltották õt és szabadon kell engednie foglyait is. A báró újabb kísérletet tesz Adelaide meghódítására.

52.
José atya elmondja Coutinho úrnak, hogy fia José össze akar házasodni Adelaiddal. Coutinho úr döbbenten hallgatja a hírt. Julianna elmeséli nagyapjának, hogy mit mondott neki Ana és megkéri õt, mesélje el õszintén anyja valódi történetét. Az öreg azonban húzza-halasztja a dolgot. Adelaide bevallja Candida asszonynak, hogy nagyon szereti José Coutinhót.

53.
Augusto úr végre elmeséli unokájának Julianának sanyarú történetét. José atya közli a Kisasszonnyal, hogy szerinte Rafael nem úgy szereti õt, mint Julianát. Rodolfo tájékoztatja a Kisasszonyt és José atyát, hogy az Álarcos Lovas másnap éjjel kiszabadítja a báró birtokáról Rafaelt.

54.
Rafaelt elviszi a kapitány a rabszolgaszállásról a rendõrségi fogdába. A báró azzal vádolja a fiatalembert, hogy õ ölte meg egyik munkafelügyelõjét, Honoriót. A Kisasszony elköltözik Rodolfóékhoz. Juliana elmondja nagyapjának, tudomása van arról, hogy Rafael a báró fia és egyúttal a Kisasszony bátyja is.

55.
Fulgencio arról faggatja rabszolgatársát, ki is valójában az Álarcos Lovas. Õ ugyanis úgy tudja, hogy Rafael az. Visszahelyezték beosztásába a korábban leváltott rendõrfõnököt. A báró döbbenten veszi tudomásul a dolgot és azt, hogy ezután már nem utasíthatja õt. Fontes doktor azt fejtegeti fiának, Rodolfónak, jobb lenne, ha hagyná elítélni Dimas-t, mert ha felmentik és kiengedik a börtönbõl, a Kisasszony azonnal hozzá fog futni.

56.
Candida arról faggatja férjét, miért nem hagyja békén Rafaelt, miért olyan fontos neki ez a fiatalember, azonban érdemi választ nem kap. Fontes számon kéri fián, Ricardón, mi az oka annak, hogy Evelardo Coutinho úr rabszolgái átmentek dolgozni az õ birtokára. A Kisasszonyka megkérdezi az atyát, hogy Rafael miért nem szereti õt. A báró hazakéreti a lányát.

57.
José atya elmondja a Kisasszonynak, hogy Rafael az õ testvére, apjának törvénytelen gyermeke. A lány döbbenten hallgatja az atya szavait. Éjszaka Justo Álarcos Lovasnak öltözve behatol a rendõrségre, hogy magával vigye Rafaelt. Röviddel késõbb jön egy másik álarcos férfi és végre kiszabadítja Rafaelt és bezárja a cellába a rendõrfönököt és embereit.

58.
Rodolfo arról biztosítja a Kisasszonyt, hogy õt sosem érdekelte a báró vagyona és arra kéri a lányt, menjen vissza a szülõi házba és egyúttal megkéri a kezét. A báróné látogatást tesz Augusto úréknál, hogy megköszönje neki a lánya iránt tanúsított jóságot és hogy átadja lánya üzenetét: Juliana legyen nagyon boldog Rafaellel. Everaldo és Countinho urak felelõségre vonják José Fontes-t, amiért elcsábította a néger munkásaikat.

59.
Justino megtudja, hogy világtalan testvérét, Fulgenciót a báró parancsára az udvarházban szállásolták el. A báró ezzel a Kisasszony kegyeit igyekszik megnyerni. Rodolfo elmondja apjának, hogy továbbra is kész a Kisasszonykát feleségül venni. A báró ezt megtudván dühbe gurul.

60.
José atya Coutinho tudomására hozza, hogy annak édesapja nem egyezik bele, nem házasítja õt össze Adelaide-dal. Ugyanakkor a báró közli Adelaide-dal, hogy a Kisasszonynak nincs ellenvetése, eladhatja õt Josénak. Rafael megvallja Augusto úrnak, hogy szerinte õ nem érdemli meg unokájának, Julianának szerelmét.

61.
Gyorsan terjed annak a híre, hogy Adelaidot el fogják adni, hogy José feleségül vehesse. Justino a szolgaszálláson alig hiszi el. A báró parancsba adja a rabszolgavadásznak, hogy derítse fel Rafael múltját. A Kisasszony megvallja a dadának, hogy kiderült, hogy Rafael a féltestvére.

62.
A Kisasszony elmondja Adelaide-nak, hogy azt hitte gyûlöli Rodolfót, de rájött, hogy egy nõ nem feledkezhet el az elsõ csókjáról. Augusto megvallja José atyának, hogy fél, hogy Juliana teljesen belebetegszik a szerelembe. Folyton csak Rafaelre gondol. A Kisasszony és édesanyja azon gondolkodnak, hogyan mondhatnák meg a bárónak, hogy a Kisasszony Rodolfóba szerelmes.

63.
A Kisasszony nehéz helyzetbõl menti meg Adelaidot. José pénzt kér az édesapjától, hogy megvehesse Adelaidot és megesküszik, hogy eltûnik a városból, hogy az apjára szégyent ne hozzon. Coutinho a kérést megtagadja, s figyelmezteti fiát, hogy csak halála után viselheti egy rabszolgalány családjuk nevét.

64.
Ana és édesanyja összevesznek, mert az utóbbi nem hagyja, hogy lánya bûnös könyveket olvasson. Ana azt mondja, még több könyvet hoz majd haza, hogy ne maradjon tudatlan, mint az anyja. Justo arra kéri Coutinho rabszolgáit, hogy égessék el mindannyian gazdájuk elõtt a felszabadító leveleiket, ezzel fejezve ki azt, hogy nem érzik magukat szabadoknak és bízzanak az Álarcos Lovasban.

65.
Coutinho visszakapja azt az öt rabszolgát akik azért hagyták el a birtokát, hogy Ricardónak dolgozzanak. A többieknek a kezébe adja a felszabadító levelet, de azok gazdájuk szeme láttára elégetik. Rodolfo meggyõzi apját, hogy álljon Adelaide és José ügye mellé. Ezután az Álarcos Lovas nevében két üzenetet küld el. Egyiket a Kisasszonynak, másikat Justinónak.

66.
A Kisasszony kiadja Adelaide bõröndjét az ablakon, hogy Sebastiao elrejthesse.
Ezután arra kéri az apját, hogy hadd tölthesse a társalkodónõje az utolsó éjszakát a szobájában. José atya értesíti Josét, hogy az apja Couthino megvette Adelaide-ot, de ne keseredjen el, mert a lány már valószínûleg az éjjel a parókián fog aludni?

67.
Rodolfo arra kéri a Kisasszonyt, történjen bármi, bízzon benne és eljön majd érte is. Ezt követõen lovon hazaviszi a házába Adelaide-ot. A gyanakvó báró kishiján lebuktatja õket. A Kisasszony elmeséli az aggódó Dadának, hogy Rodolfo az Álarcos Lovas, aki magával vitte Adelaide-ot. Couthino úr döbbenten hallgatja a bárótól, hogy Adelaide-ot éjszaka megszöktették.

68.
Everaldo úr erõszakkal hazaviszi a fiát, Mariót Augusto úr nyomdájából, mondván, hogy nem ilyen hivatást szánt neki. Dr. Couthino otthonukban felkeresi Fonteséket, és magával akarja vinni Adelaide-ot, azzal fenyegetõzve, hogy ellenkezõ esetben tönkreteszi a Fontes családot. Az ott lévõk azonban megakadályozzák terve végrehajtásában.

69.
Manoel Teixeira felszólítja lányát, Anát, döntse már el végre, kivel is akar járni. Az Álarcos Lovas, Justo és Bentinho segitségével megszökteti Couthino rabszolgáit és arra is szakit idõt, hogy felkeresse a szobájában a Kisasszonyt. Coutinho úr zaklatottan rohan be a rendõrfõnökhöz és kitörõ dühvel meséli neki az éjszaka történteket.

70.
A helybeli birtiokosok elutasitják a Báró kérését és nem hajlandók sem fegyvert, sem pedig embereket adni Coutinho úr rabszolgáinak elfogatásához. A Báró ezután azt ajánlja Coutinho úrnak, vegye fel a kapcsolatot a közeli városok hatóságaivalés tudakolja meg, mennyire számithat a segitségükre. Ana Teixeira megkéri anyját, beszéljen neki apjával történt megismerkedésük körülményeiröl.

71.
Candida asszony gyanítja, hogy a lánya tudja, ki az Álarcos Lovas. Rodolfo megmutatja az apjának a báró szolgaszállásnak kulcsát és elárulja, hogy a közeljövõben szívesen használná is a kulcsot. A Kisasszony elmondja anyjának, mennyire szereti Rodolfót és azt is sejteni engedi, hogy a közeljövõben valami történni fog.

72.
José Coutinho nagyon el van keseredve, mert nagyon nehezen tudnak megélni Adelaide-dal, ugyanis Ararunában ügyvédeskedik Rodolfo Fontes is. Arra gondol, hogy átmegy a szomszéd városba, hátha ott talál magának ügyvédi megbízatást. Ekkor váratlanul beállít apja és azt ajánlja fiának, szabaduljon meg feleségétõl oly módon, hogy ö felszabadítja a lányt és pénzzel is
ellátja, ha örökre elhagyja Ararunát.

73.
Rafael váratlanul visszatér Ararunába és elsõként José atyát keresi fel. Az atya aggodalmát eloszlatandó, megmutatja neki valódi szabadító levelét, ami azt jelenti, hogy mostantól kezdve ismét szabad ember és a Báró sem tehet ellene semmit. Ezt követõen jelentkezik a rendõrfõnöknél is, aki megnyugtatja õt, ha nem követ el törvénytelenségeket nem eshet bántódása.

74.
A rendõrfõnök közli a Báróval, hogy Rafael felszabaditólevele valódi és nem Dimas, hanem a Rafael név szerepel benne. Ez azt jelenti, hogy a Bárónak immár semmi hatalma nem maradt a fiatalember felett és semmi köze sincs ahhoz, hogy ki adta ki a szabadítólevelet. Bentinho elpanaszolja Dr. Fontesnek, hogy a Báró megütötte és megalázta, holott õ már szabad ember. Rodolfo és Rafael felkeresik otthonukban José Coutinhot és nejét.

75.
Rodolfo és Rafael segítségükrõl biztosítják José Coutinhót és Adelaide-ot, egyúttal figyelmeztetik is õket, hogy Justino bosszút esküdött José ellen, mert feleségül vette a lányt. A Báró arra utasítja a kapitányt, hogy ölje meg Rodolfót, de a kapitány biztosítékot kér arra vonatkozóan, hogy nem derül majd ki, hogy õ a gyilkos. Juliana arra kéri szerelmét, Rafaelt, hogy szeresse õt és legyenek egymáséi, azonban a fiatalember visszautasítja a lányt.

76.
Adelaide elárulja José atyának, hogy gyermeket hordoz a szíve alatt. A Báró orvost hívat a lányához, aki már napok óta búskomoran fekszik az ágyában. Kiderül, hogy a Kisasszonynak semmi baja, csupán szerelmi bánatban szenved. Ezt követõen a doktor szemrehányást tesz a Bárónak, hogy úgy bánik a lányával, mint a tulajdon rabszolgáival. A vizit után nem fogad el pénzt és távozásakor a Köztársaságot élteti.

77.
Justino visszanyeri a látását, de nem árulja el senkinek. Meg akarja ölni a rabszolgavadászt, ezért mindenáron egy fegyvert szeretne megkaparintani. Ana továbbra is szalad Ricardo után, ám a férfi elhatározta, hogy addig lesz távolságtartó, míg a másik bele nem õrül a szerelembe.

78.
A Báró közli Candidával, hogy a rabszolgavadászt nem fogja elküldeni. Ezt követõen megparancsolja a rabszolgavadásznak, hogy a családja elõtt verje meg Sebastiaót, amiért az átszökött a rabszolgaszállásra. Ricardo most közelebb engedi magához Anát és reméli, így legalább nem gondol többé a bárónõre.

79.
Rafael elmagyarázza Rodolfónak, hogy most a Báró rabszolgáit nem szöktetheti meg, mert nem számíthatnak a barátok segítségére. Ricardo otthon elmondja, hogy
Anával jár. Arra kéri apját, hogy az járjon közbe érdekében a lány szüleinél.

80.
Sebastiao beszámol Rodolfónak a Kisasszony kínjairól. Candida rajtakapja a dadát, amint éppen pisztolyt lop. Megkérdezi, vajon a Bárót akarja-e lelõni. A dada sírva fakad. Everaldo elmeséli Coutinhónak, hogy mint azt a fiától hallotta, Adelaide terhes. José hazamegy, panaszkodik a munkára. Adelaide megvallja, kifizette már a lakbért, mert ruhamosással keresi a kenyerét.

81.
Sebastiao mikor Rodofo levelével megérkezik a Báró birtokára a Kapitány útját állja és elveszi tõle az írást. A helyzetet a Kisasszonyka menti meg, aki azt mondja, ez egy bibliai idézet, melyet õ kért José atyától. Ana anyja nem engedi meg, hogy a lánya a házukban fogadja Ricardót.

82.
Ineznek Ricardóval kapcsolatban rossz elõérzete van. És való igaz, a fiát a Kapitány hátba lövi. A rendõrfõnök közli ennek hírét Fontesékkel. Elmondja azt is, hogy doktor Amorim már a helyszínen van és hogy fiuk állapota súlyos. Rodolfo és Fontes kimennek a birtokra.

83.
A rendõrfõnök a Kapitány két emberét holtan találja a szálláson a Kapitányt pedig véresre verve, az oszlophoz kötözve. Mikor Ricardo magához tér, és meglátja Candida arcát, azt hiszi a mennyekben jár. Az esemény híre gyorsan terjed a városban. A Kisasszony gyötrõdik, bûnösnek érzi magát és fél Fontesék haragjától.

84.
Inez meglátogatja fiát, aki túl van az életveszélyen. A városban az a hír járja, hogy Ricardo a Bárónõ miatt ment ki a birtokra. Candida mindezek miatt bûntudatot érez és azt mondja, õ az ifjúnak soha semmilyen biztatást nem adott, mindig hûséges volt a férjéhez…

85.
Rodolfo közli anyjával, hogy igazságtalannak tartja annak hirtelen támadt haragját a Kisasszonnyal szemben. A Báró visszatér Ararunába és értesülve a cselekményekrõl, felkeresi a rendõrfõnököt. A bebörtönzött kapitányt arra kéri, hogy senkinek ne mondja el, hogy õ adott tûzparancsot. Megtudja, hogy Fulgencio újra lát és hogy Justino ölte meg Honoriót.

86.
A Báró hazaérkezik és arra kéri Candidát, hogy számoljon be neki a történtekrõl. José megígéri Adelaide-nak, hogy igyekszik minél jobb anyagi helyzetet teremteni kettejük számára. Ricardo megvallja bátyjának, hogy õ volt az Álarcos, aki annak idején kiszabadította Rafaelt a börtönbõl.

87.
Ana meglátogatja Ricardót, ahol a férfi anyja rajtakapja õket, amint csókolóznak, majd mindezt elmondja Ninának is. Justino és Fulhencio megszöktek a birtokról, míg a rabszolgavadász a börtönben ül. Rafael kijelenti Rodolfónak, hogy a Báró az õ kezei által fog elpusztulni.

88.
Ricardo nem akar házasságot kötni Anával, ha kényszerítik õt, holott már mindkét család megegyezett egymással. A rabszolgavadász az életérõl mesél Rafaelnek, de van valami titok, amit Rafaeltõl tud meg. A Kisasszonyt zavarja, hogy a Dada titkolózik elõtte és megkéri, hogy mondjon el neki mindent.

89.
A Kisasszony új dolgokat tud meg a családjáról a Dadától, és úgy érzi, jobb lett volna vissza sem tér a szülõi házba. A Báró megtudja, hogy az új törvény miatt hamarosan megtörténik a rabszolga felszabadítás. Mindenki megdöbben azon, hogy látszólag szó nélkül elfogadta ezt.

90.
Mindenki megdöbben a Báró túlzott kedvességén. A rendõrfõnök kiengedi a rabszolgavadászt a börtönbõl és azt hazudja, hogy az álarcos lovas szabadíthatta ki. Ana és anyja felkeresik az atyát a Ricardóval kötendõ házasság miatt.

91.
A rabszolgák az ünnepségre készülnek és elhatározzák, hogy megölik a Bárót. Adelaide elárulja az atyának, hogy még mindig fél Justino haragjától. A rabszolgavadász megjelenik a rabszolgák között és azt mondja, hogy békés szándékkal érkezett.

92.
z ünnepség rendben zavargások nélkül zajlik le. A Báró másnap a rabszolgáival közli, hogy új korszak veszi kezdetét. Többé nem felügyelik õket, nincs fenyítés, szabadon közlekedhetnek a birtokon, sõt ha annyi pénzt sikerül összegyûjteniük, amennyiért õ vásárolta meg õket, kiválthatják szabadságukat.

93.
Rodolfo arra kéri a Kisasszonyt, hogy bocsásson meg az anyjának. Elmondja még, hogyha minden kötél szakad, megszökteti. Dr. Fontes éles vitába bonyolódik a Báróval, utóbbi apjának kapcsán. A Báró a vita hevében párbajra hívja Fontest, ám õ visszalép, mondván az õ fegyvere az ész és a szó.

94.
A Báró a Dadát is fel szeretné szabadítani, de a felesége azt mondja, hogy a fiát kéne inkább visszakapnia. Mario apja mérges, amikor megtudja, hogy fia már régóta szerelmes Julianába és feleségül szeretné venni. A Báró a Dadára bízza a döntést, hogy felszabadítsa-e Sebastiaót.

95.
A Báró birtokán Bruno szerint a rabszolgák úgy dolgoznak mint még soha. A szökevények táborában a Kapitány úgy dönt, szerez néhány nõt a magányos férfiak számára, hogy azok ott családot alapíthassanak. Manuel megkéri José doktort, hogy legyen az üzlettársa. Rodolfo felkeresi a Bárót.

96.
Rodolfo a Kisasszonyka kapcsán heves vitába keveredik a Báróval, melynek végén
az ifjú megfenyegeti, hogy történjen bármi is a Kisasszonykát úgyis elragadja tõle. A Báró úgy dönt, a helyzetet csak úgy tudja megoldani, ha elküldi lányát és a feleségét Európába.

97.
A Báró megsejti, hogy Sebastian üzenetet vitt Rodolfónak és úgy dönt, személyesen kíséri el a lányát és feleségét az állomásra. Justino, Fulgencio és a rabszolgavadász az éjjeli órákban érkeznek Ararunába és feltörik Teixeira fogadóját.

98.
A vonat befut az ararúnai állomásra. A dada sírva vesz búcsút a Kisasszonytól. A lány megígéri, hogy egy nap eljön érte. Ricardo elmondja Rodolfónak, hogy szerinte hogyan állíthatnák meg a vonatot. Manoel felfedezi, hogy az éjszaka folyamán valaki a kocsmájában járt.

99.
Ricardo és Rafael elmagyarázza a mozdonyvezetõnek, hogy õk nem rablók. A vonatról csupán a lányt szeretnék magukkal vinni és ezért megparancsolják, hogy kellõ idõben állítsa meg a vonatot. A Báró eközben Brunóval borozgat Manoel kocsmájában.

100.
Inez aggódik fiaiért, fél a Báró bosszújától. A kapitány elmondja a Bárónak, hogy Rodolfo az Álarcos Lovas és a segítõje Rafael. Mikor a kapitány visszatér Fulgencióhoz, azok gyanút fognak, látván a fegyvert és a pénzt.

101.
José atya közli a Fontes családdal, hogy a kapitány titokban visszatért Ararunába, hogy végezzen Rodolfóval. A hírt a két szökött rabszolga, Fulgencio és Justino árulta el az atyának. Rafael elvezeti a menekülttáborba Rodolfót, a Kisasszonyt, Sebastiaót, Justót és Bentinhót. Rodolfo és a Kisasszony itt szeretnének egybekelni egymással. A rendõrfõnök és Fontesék tûvé teszik egész Ararunát, hogy elfogják a Kapitányt.

102.
Bruno, munkaadója házában, szembetalálkozik a Kapitánnyal és fegyvert fog rá, hogy megölje. A gyûlölet teljesen megzavarja a fejét. A Dada kérésére azonban idõlegesen eláll szándékától. André bácsi a táborban elmondja a meglepett Justónak, hogy õ az apja a Kapitánynak és az anyja pedig Balbina. Bruno kikötteti a Kapitányt, aki ezért bosszút esküszik ellene.

103.
Ricardo elmondja a szüleinek, hogy a Báró és a felesége már hazatért. Fontes doktor attól tart, hogy a Báró megpróbálja elfogni Rodolfót és a Kisasszonyt. A Báró és Candida asszony között heves vita támad a Kisasszony és Rodolfo kapcsolata és szökése miatt. A Báró úgy dönt, hogy a Kapitányt átadja a rendõrfõnöknek.

104.
José atya a tábor lakóinak jelenlétében összeadja a Kisasszonyt és Rodolfót. A menyasszonyt a bátyja, Rafael adja át jelképesen leendõ férjének. A Báró mindenáron meg akarja tudni nejétõl, hogy hol tartózkodik a lánya és Rodolfo, egyúttal megtagadja gyermekét. Bentinho visszatérve a táborból elmeséli Inez asszonynak, hogy Rodolfo és a Kisasszony jól vannak és összeházasodtak.

105.
Jose Couthinho és Adelide visszatérnek Ararunába. Mario Everaldo arra próbálja rábeszélni Rafaelt, álljon a Báró elé és mondja meg neki, hogy az õ fia. A Báró megmutatja a feleségének azt a titkos rejtekhelyet, ahol õ és apja rengeteg kincset gyûjtöttek össze, de megtiltja neki, hogy bárkinek is beszéljen arról, amit látott. Az idõsebb Coutinho váratlanul felkeresi otthonában Jose fiát, akit azonban nem talál otthon. Jose felesége Adelaide kiutasítja a házból az õt sértegetõ férfit.

106.
A Báró váratlanul felkeresi otthonában Dr. Fontest. A meglepett házigazda nyíltan közli vendégével, hogy nem szívesen látja. A Báró azt akarja megtudni, hol van a lánya és hogy együtt van-e Rodolfóval. Fontes azonban nem árul el semmit. Candida asszony egyre nehezebben viseli el a bezártságot és férje viselkedését. Dr. Fontes és Teixeira úr megvitatja egymással a várható esküvõ költségeket.

107.
Adelaide szeretné, ha apósa megbocsájtana nekik, miután megszületik az unokája. Nina asszony és Inez asszony a gyermekeik jövõjérõl beszélgetnek. A Báró meglátogatja a Kapitányt a börtönben és továbbra is kitart amellett, hogy bíróság elé kell õt állítani. Rafael az apja elleni bosszúra készül.

108.
Rodolfo szeretne elmenni a Báróhoz, de a Kisasszony szerint ennek még nincs itt az ideje, mert az apja képes lenne õket megölni. Justo meglátogatja a Kapitányt a börtönben. Dr. Fontes és Inez titokban meglátogatja Rodolfóékat. Juliana bevallja Mariónak, hogy szerelmes belé…

109.
A Kisasszony és Rodolfo továbbra is bujkálnak. Rafael azt kéri Juliannától legyen boldog Mario mellett, és felejtse el õt. A lány félti, azt gondolja, hogy egy õrültségre készül. A Báró nagy változtatásokat tervez a birtokon.

110.
Négy álarcos lovas jelenik meg a birtokon, hogy kiszabadítsa a rabszolgákat, de õk nem szeretnének megszökni. Bencino beoson a Dadáért, de õ is maradni szeretne a Bárónõ mellett. Közben a Báró lövöldözni kezd a birtokon és rálõ az egyik álarcos lovasra.

111.
A Báró lövése a Kisasszonykát találja el, aki életveszélybe kerül. Rodolfo kétségbeesik és mindenáron meg akarja látogatni a feleségét. Ana véletlenül elszólja magát az anyjának a fiatalok házasságáról.

112.
A bárónak lelkiismeret furdalása van, attól tart, hogy a lánya tisztában van azzal, hogy õ lõtt rá. Ezért nehezen szánja rá magát, hogy lábadozó gyermekét meglátogassa. Justo pisztolyt ad a Kapitánynak, hogy annak segítségével megszökhessen a rendõrségi fogdából.

113.
A Kisasszony José atya jelenlétében elmeséli apjának, hogyan szökött meg, hogyan találkozott Rodolfóval és hol házasodott össze vele. José atya pedig elmondja, hogy õ eskette össze a fiatalokat. A Báró döbbenten hallgatja a történetet. Justino továbbra is azt tervezi, hogy megszökteti Adelaide-ot és még Fulgencio sem tudja lebeszélni szándékáról.

114.
Justino a Kapitány segítségével arra kényszeríti Adelaide-ot, hogy vele menjen. Azzal fenyegeti a megrettent asszonyt, hogy megvárja míg férje hazatér és megöli Josét. A Báró nem hajlandó elfogadni, hogy a lánya és Rodolfo összeházasodtak.

115.
Candida arra gyanakszik, hogy lánya várandós. José továbbra is a feleségét keresi és apját gyanúsítja az eltûnésével. A Báró ellen merényletet követnek el és életveszélyesen megsérül.

116.
A városban mindenkit megdöbbentett a Bárót ért súlyos merénylet. A rendõrfõnök a Kapitányt gyanúsítja a merénylettel. A Kisasszonykának elárulják, hogy apja haldoklik. José továbbra is apját okolja Adelaide eltûnésével…

117.
Rodolfo végre meglátogathatja nejét betegágyánál. A Kisasszony határtalan örömmel fogadja és elújságolja neki, hogy gyereket vár tõle. Eközben csoda történt: a báró életjeleket kezdett adni magáról, megmozditotta a fejét.

118.
Dr. Fontes és José atya meglátogatja betegágyánál a súlyosan megsebesült Bárót. A beteg azonban dühösen kiutasítja Dr. Fontest a házából. A Báró megkéri José atyát, áldja meg õt és megígéri neki, megbánja addigi bûneit. Majd a lányát hívatja magához, hogy még utoljára lássa.

119.
A lábadozó Báró magához kéreti Fulgenciot és Sebastiaot és közli velük, hogy mostantól kezdve szabad emberek. Rodolfo elmondja szüleinek, hogy a Kisasszony gyereket vár és elhozza nejét, hogy leendõ gyereke ne a Báró házában szülessen meg.

120.
A rendõrfõnök felkeresi a Fontes családot és arra kéri dr. Fontest, árulja el, hol van a fia, akirõl maga sem hiszi, hogy a merénylõ lenne. A Kisasszony arról faggatja Fulgenciot és Sebastiant, hogy valóban látták-e, hogy Rodolfo rálõtt az apjára.

121.
Rodolfo és Ricardo felkeresi a rendõrfõnököt, hogy az idõsebb Fontes fiú tisztázza magát. Rodolfo elmondja, hogy a merénylet idején Justóval és Bentihóval tartózkodott együtt. Megdöbbenve értesül róla, hogy egyik tanúja sem tartózkodik Ararunában.

122.
Rodolfo abban reménykedik hogy a Báró végre belátja, hogy nem állhat tovább leánya boldogságának útjába. A Bárót félelemmel tölti el, hogy továbbra sem tudja mozgatni lábait. Eduardo egyre többet legyeskedik a Fátylas Ana körül.

123.
Candida asszony és a Kisasszony rátalál a pincébe rejtett óriási mennyiségû aranyra. Rodolfo és Ricardo látogatást tesz a Báró házában. A Kisasszony szemrehányást tesz Rodolfónak, amiért rálõtt az apjára és nem hisz a vád ellen tiltakozó férjének. Ráadásul úgy dönt, nem megy el vele és a szülõi házban szüli meg gyermeküket.

124.
Adelaide felkeresi otthonában a Kisasszonyt, és elmeséli neki, hogy férje Jose nem hiszi el, hogy Justo és a Kapitány egy ujjal sem nyúltak hozzá a táborban. Az elkeseredett fiatalasszony azt tervezgeti, hogy visszatér a Báró házába. Amorim doktor közli a Báróval, hogy valószínûleg egész hátralevõ életét tolókocsiban lesz kénytelen eltölteni.

125.
José atya felkeresi a lábadozó Bárót, hogy ismét megkérje, bocsásson meg Rodolfónak, és adja áldását a házasságra. A Báró és legnagyobb megdöbbenésre a Kisasszony is, azt kérik tõle, hogy többet ne ejtsék ki Rodolfo nevét.

126.
José és Adelaide között heves vita támadt a férfi féltékenysége miatt. Az elkeseredett Rodolfo azt tervezi, hogy elhagyja Ararunát és új életet kezd. Késõbb meggondolja magát, mert nem hajlandó lemondani leendõ gyermekérõl.

127.
A rabszolgák azt tárgyalják, hogy a Báró állítólag megbénult és további életében tolószékhez lesz kötve. Az is elterjed, hogy Sebastiónak aranyat és szabadságot ígért hamis tanúskodásért. Az elkeseredett Sebastiano mindezt bevallja a Kisasszonynak és így kiderül, hogy nem Rodolfo volt a merénylõ.

128.
A Kisasszony, anyja és José atya kíséretében, váratlanul felkeresi a Fontes házat és ott boldogan összeölelkezik férjével, Rodolfóval. José Coutinho döbbenten hallgatja Adelaide beszámolóját a vele történtekrõl. Az asszony úgy dönt, immár szabad emberként, hogy elhagyja férjét.

129.
Candida asszony bevallja a Dadának, hogy Ricardo örök kísértést jelent a számára. Ana felkéri Rodolfót és a Kisasszonyt, legyenek õk az esküvõi tanúik. Võlegénye, Ricardo azonban zavarodottan próbál kibúvót találni az esküvõ alól.

130.
Ricardo csókolózás közben elárulja Anának, hogy miközben õt veszi feleségül, a Bárónéra gondol. A Báró arra akarja kényszeríteni José atyát, hagyja el Ararunát, így szeretne bosszút állni az atyán, amiért összeadta a Kisasszonyt és Rodolfót.

131.
A Báró és Candida asszony csúnyán összevész egymással. Coutinho úr minden követ megmozgat annak érdekében, nehogy fia meggondolja magát, és ismét összeköltözzön Adelaide-dal. Hála a Bárónak, Fonteséknak nem marad egyetlen ügyfele sem Ararunában, és ezért egyre nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek.

132.
Bruno, a munkafelügyelõ azt tervezi, hogy ellopja a Báró aranyát, és mire megérkeznek az olasz telepesek, õ már nem lesz a birtokon. Ezt a titkát megosztja Fulgencióval, aki szemrehányást tesz neki terve miatt. Ana felkeresi Josét és arra kéri, vigye haza feleségét.

133.
Ricardót kihallgatja a Báró arról, valójában mi is történt aznap, amikor õ hazavitte Candida asszonyt, akinek elfutott a lova. Ezt követõen a Báró elnézést kér Candida asszonytól, hogy nem bízott meg benne. Majd örömmel konstatálja, hogy lábra tud állni…

134.
Everaldo úr hallgatólagosan elfogadja Coutinho úr gusztustalan ajánlatát, miszerint Adelaide-ot neki ajándékozza, ha akarja. A Dada megkéri a Bárót, a jövõben ne emlékeztesse a fiára, és azt se mondja neki, jelenleg hol tartózkodik…

135.
A Báróné egy rúd aranyat ajándékoz nászajándékul Ricardónak. Candida asszony és Rafael találkoznak egymással a templomban, és ekkor a férfi megerõsíti, hogy õ valóban Maria Das Dores és a Báró fia. Martinho úr váratlanul látogatást tesz Adelaide-nál és elmondja a megdöbbent fiatalasszonynak, hogy megvette õt Coutinho úrtól.

136.
Rodolfo és a Kisasszony felkeresi a kissé zavart elméjû Balbina asszonyt, aki azzal vádolja meg a Kisasszonyt, hogy annak idején õ vágta le az egyik ujját, mert tetszett a Bárónak. José Coutinho Teixeira kocsmájában összetalálkozik apjával és felelõsségre vonja öt, amiért el akarta adni nejét Martinho úrnak.

137.
Bruno azt tervezi, hogy az aranykincs megszerzése érdekében öngyilkosságba kergeti Bárót. A Teixeira család izgatottan készül az esküvõre, azonban a võlegény, Ricardo még mindig kibúvót keres, mert Candida asszonyt szereti.

138.
A lövések zajára a szolgalakásra érkezõ Brunóra, a Kapitány és Justino fegyvert fog. Fulgencio azzal vádolja meg felügyelõt, hogy a Báró életére tört, hogy megszerezze aranyát. Bruno és a Kapitány közötti küzdelem Bruno gyõzelmével végzõdik, tõrrel megsebesíti ellenfelét.

139.
A Báró többek között azt hazudja a jelenlévõknek, hogy a Kapitány holttestét a négerek dobták a folyóba. A Báró és Rafael véletlenül összetalálkozik egymással a rendõrfõnöknél és a köztük kitört vita végén a Báró közli, hogy nem akarja õt többé látni Ararunában.

140.
A rendõrfõnök a kapitány halálának körülményeit vizsgálja és egyre biztosabb benne, hogy a Báró keze van a dologban. Rodolfo is bizonyítékokat gyûjt a Báró ellen, Rafael pedig egy kíméletlen cikket ír róla.

141.
A Kisasszony feldúltan meséli férjének, hogy apja hosszú éveken keresztül nem árulta el a dadának, hogy Sebastiano a fia. Balbine ellenben azt állítja, hogy Sebastiai az õ fia, Virginiáé pedig az a José volt, aki annak idején kiskorában meghalt.

142.
Megjelenik az Ararura Hangja c.lap legújabb száma, amely a Báró viselt dolgait tárja az olvasók elé. Az újságot maga Augusto úr, az újság kiadója és Rafael, az ominózus cikk szerzöje árulja az utcán.

143.
Juliana tisztázza Marióval, hogy bár õt is nagyon kedveli, de Rafaelbe szerelmes. Mario szomorú, bár beletörõdik a megváltoztathatatlanba. Szülei rábeszélik Ricardót, hogy térjen vissza nejéhez, mert ellenkezõ esetben a fiatalasszony apja többé nem engedi meg neki, hogy leányára nézzen…

144.
A Báró emberei által elkövetett szörnyû tettet követõen úgy dönt a Kisasszony, hogy elmegy apja birtokára. Justo elárulja Rodolfónak, hogy Balbinától tudja, hol õrzi a Báró az aranyát.

145.
A Báró megpróbálja rávenni Rodolfót, költözzön el a megyeszékhelyre és kezdjen politikai karriert. Rodolfo azonban csak úgy lenne erre hajlandó, ha feleségét is magával vihetné. A Báró erre visszavonja a javaslatát. Justino, Fulgencio és a Kapitány úgy véli, elérkezett a Báróval való leszámolás pillanata.

146.
José atya arról igyekszik meggyõzni a Bárót, ha kész elismerni Rodolfo és a Kisasszony házasságát, Fontesék nem idézik bíróság elé. A Báró nagy nehezen belemegy a dologba, de kiköti, hogy a feltételeket õ szabja meg. José atya mindenrõl beszámol Fonteséknak.

147.
Eduardo elárulja Manoelnek, hogy egy férjes asszonyba szerelmes, azt azonban nem közli, hogy ez az asszony Ana, Manoel lánya. Rodolfo tagadja a Báró elõtt, hogy õ lenne az álarcos lovas. A Báró kijelenti, hogy kész a megbékélésre és leányát a Dada illetve Sebastiao felszabadító levelével lepi meg.

148.
A Dada közli a Kisasszonnyal, hogy bár szabad mégis vele kíván maradni. A Báró azt ajánlja lányának és Rodolfónak, hogy a szolgaszálláson vad házasságban élõ feketékkel együtt esküdjenek újra. Justo elárulja Balbinának, hogy õ lõtt rá a Báróra, de ezt nem meri Rodolfónak elmondani.

149.
Rafael kijelenti az ültetvényesek között, hogy a rabszolga felszabadítás elkerülhetetlen. Rövid szóváltást követõen a Báró azzal gyanúsítja meg Rafaelt, hogy õ az álarcos lovas. Rafael viszonzásként a kapitány meggyilkolásával vádolja meg a Bárót, valamint azzal, hogy félvér nõkkel feküdt össze. A Báró ezért kis híján lelövi a fiatalembert.

150.
A Dada igyekszik a Báró elé tárni az igazságot Rafaelrõl. A Báró azonban félbeszakítja, mondván, ha annak idején kiderül, hogy fattya született, kész lett volna megfojtani. Idõközben Fulgencio, Justino és a Kapitány visszatérnek Ararunába. A Báró kijelenti, ha lánya és Rodolfo házasságát nem kötik meg újra, a Kisasszonyt szobafogságban fogja tartani.

151.
Rodolfot meglepöen kedvesen fogadják a Báró otthonában. Justino, Fulgencio és a Kapitány közli Justóval, hogy visszatérnek Ararunába, hogy megöljék a bárót. Manoel úr figyelmezteti Eduardót, hogy amnnyiben a városban akar maradni, kerülje el a lányát. Nino és barátai el akarják ûzni Eduardot, aki megrémül és kilép a Manuel urral kötött üzletböl.

152.
A Báró kifejti leányának az alkotmányról kialakított álláspontját és védelmébe veszi a rabszolgaság intézményét. Kettejük véleménykülönbsége éles szóváltásba torkollik. Adelaide csupán apósa, Coutinho úr segítségével tudja világra hozni gyermekét. Apósa nagyon örül unokája megszületésének, annak ellenére, hogy a gyermek félvér.

153.
Rodolfo és a Báró annak ellenére, hogy kedélyesen elbeszélgetnek egymással, nem leplezhetik egymás iránti ellenszenvüket. Candida asszony elárulja a lányának, hogy a Báró azzal fenyegetõzik, ha leány unokája születik, megfogja fojtani. Justo megmutatja Sebastiaónak az arany lelõhelyét.

154.
A rabszolgák megtudják, hogy a Kapitány nem halt meg és azért tért vissza, hogy leszámoljon a Báróval. Egyikük azonban elárulja a Bárónak a hírt. Rodolfo úgy dönt, hogy nem fogadja el a Báró ajánlatát és ha megszületik a gyermekük, elköltöznek a megyeszékhelyre.

155.
A Kapitány és emberei körül egyre jobban szorul a hurok, a Báró és emberei üldözik õket. A menekülõk elfoglalják a Báró házát. A Kisasszony megpróbálja menekülésre bírni õket, ám õk ragaszkodnak eredeti tervükhöz, a Báró megbüntetéséhez. A rendõrfõnök megérkezik embereivel a házhoz, azonban semmit sem tud tenni, mert lefegyverzik.

156.
Rodolfót nem engedik be a Báró házába. A Kisasszony elõtt feltárják, hogy a Báró végezni akar férjével, Rodolfóval. Ezenkívül arról is tudomást szerez, hogy a Báró elleni merénylet elkövetõje Bruno volt. A Dadát nagyon megrémiszti, hogy már napok óta nem látta a fiát. Sebastiaót.

157.
Bár módja lenne rá, Rafael képtelen ütlegelni az oszlophoz kikötött Bárót, és a korbácsot a Kapitány veszi ki a kezébõl. A Báró könyörög leányának, hogy meneküljön el onnan. A Kisasszony azonban testével védelmezi apját. Az öreg Justo ekkor váratlanul rálõ saját fiára, a Kapitányra, és halálosan megsebesíti.

158.
Sebastiao továbbra is a kincsek között tartózkodik bezárva étlen-szomjan. Ana megvallja szüleinek, hogy férje, Ricardo még egy ujjal sem nyult hozzá. A lány édesapja Nanoel úr ezen felháborodik és elpanaszolja a dolgot Ricardo apjának Fontes doktornak. Augusto ur és unokája, Juliana megpróbálnak közben járni Rafael érdekében. A Báró azonban azt válaszolja nekik, hogy a fiatalember élve nem kerül ki a szolgaszállásról.

159.
A Báró meglepõdve tapasztalja, hogy Sebastiaót zárta a kincseskamrába. Mikor Candida asszony megtudja, hogy férje valójában Rodolfót szerette volna odazárni, azt javasolja leányának, hogy hagyják el az otthonukat. Sebastiao attól fél, hogy a Báró megöli õt tettéért, de édesanyja azt ajánlja neki, hogy inkább maradjon mert még itt van a legnagyobb biztonságban.

160.
A Báró megmutatja Rodolfónak aranykincseit, és kéri, bízzon benne. Elismeri, hogy addig nem érdemes megölni Sebastiaót, míg be nem vallja, honnan szerzett tudomást a kincseskamráról. Rodolfo váratlanul úgy dönt, hogy nem utazik el a megyeszékhelyre, nem kevés megrökönyödést váltva ki ezzel a Kisasszonyból.

161.
A Kisasszony meggyõzi édesanyját, hogy Rodolfo kettõs játékával csupán a rabszolgák életét próbálja megmenteni. Candida asszony megvallja lányának, hogy férjét immár képtelen szeretni, mire a Kisasszony azt válaszolja, hogy apja bizonyára megõrült. A Báró nem ismeri el Rafaelt fiának és tovább kínozza.

162.
Rodolfo egyre kevésbé képes Rafael korbácsolására, mert attól tart, hogy a férfi belehal. Rafael még erre is hajlandó lenne. A Báró kihallgatja lánya és Rodolfo beszélgetését, melynek során Rafaelrõl és Sebastiaóról illetve a Dada kimenekítésérõl volt szó. Eduardo és Ana véletlenül ismét összetalálkoznak.

163.
Ana arra kéri férjét Ricardót, hogy Eduardót ne kergesse el a városból, különben szerte kürtöli, hogy több hónapi házasság után is érintetlen maradt. Sebastiaót és a Dadát, miután el akartak menni a birtokról, a Báró a szolgaszállásra záratja. Itt a fiatalember megosztja rabszolgatársaival az arany lelõhelyének titkát.

164.
A Báró azt hazudja Fonteséknak, hogy neje, leánya és Rodolfo csupán sétálni mentek, majd mindenkit elzavar a birtokról és ismét megkorbácsolja Sebastiaót. A városban elterjed az aranyrablás híre, nem kis aggodalommal töltve el az ott lakókat.

165.
Justo és Balbina felajánlják szolgálataikat a Bárónak, aki el is fogadja, majd azzal gyanúsítja meg az öregeket, hogy az életére törnek. A Kisasszony a szolgaszálláson hozza világra gyermekét. Justo megvallja a Bárónak, hogy õ és Balbina vitték el az aranyát, viszont nem emlékeznek hova ásták el.

166.
A Bárót leánya utasítására bezárják a szolgaszállásra. Teixeira és Fontes urak José atyához fordulnak tanácsért gyermekeik házassági problémái miatt. Mindeközben Ricardo és Ana úgy döntenek, hogy békében elválnak. A Kisasszony attól tart, hogy a lázadó rabszolgák bántalmazni fogják az apját. Candida asszony kijelenti, ha a Báró nem írja alá a felszabadító-levelet, õ majd megteszi.

167.
Augusto úr tudatja barátaival és Maria Dasdoressel, hogy Rafael immár szabad. A Báró nem hajlandó aláírni kényszer súlya alatt a felszabadító-leveleket. Rafael, hogy a Bárót jobb belátásra bírja, azt hazudja, tudja hol van az aranya. Miután számára ez az információ volt a legfontosabb, aláírja a felszabadító-leveleket. Candida asszony szerint férje elmeorvosi kezelésre szorul.

168.
Manoel úr kérésére Ana és Eduardo házassági szerzõdést kötnek. Augusto úr táviratot kap, melyben megírják, hogy 1888. május 13-án Brazíliában eltörölték a rabszolgaság intézményét. A hír hallatán egész Araruna, de fõleg a volt néger rabszolgák ünnepelnek. Ám a Bárót barátai kiszabadítják.

169.
A Kisasszony közli a Dadával, hogy a rabszolgaságot eltörölték. A Dada mindazonáltal úgy dönt, hogy mindörökre a Kisasszony mellett marad. Maria Dasdores elmondja a Bárónak, hogy Rafael valóban a kettejük fia. Justo azt mondja a Bárónak, hogy az aranyat a szolgaszálláson ásta el. A tébolyodott Báró vadul ásni kezd, miközben a rabszolgák rágyújtják az épületet.

170.
A Báró halála elõtt meggyónja bûneit és bocsánatot kér ellenfeleitõl. A temetésen José atya tart beszédet. Az elsõ olasz bevándorlók megérkeznek Ararunába, ettõl a pillanattól kezdve a Kisasszony tartja kézben a birtok ügyeit. Rodolfo úgy dönt, hogy visszatér a megyeszékhelyre és politikusi pályára lép. Rafael a Kisasszony mellett marad és segít a birtok ügyintézésében.

Megosztom másokkal: